• Kamienica 3D
 • Kontakt

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna (RODO)

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.

Administratorem danych osobowych jest aob consulting Sp. z o.o. Sp. j., z siedzibą w Świnoujściu, zwana dalej „ Administratorem”. Adresem e-mail właściwym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest adres: mb@aob.biz.pl.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania.
 3. Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 4. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji przetwarzaniu danych osobowych dla osób bezpośrednio zainteresowanych.
 5. Jeśli pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 2. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy rezerwacyjnej na lokal mieszkalny lub usługowy powstały w ramach inwestycji pn. „Plac Słowiański 10) na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
  2. obsługi zgłoszeń,
  3. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową rezerwacyjną na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO,
  4. prowadzenia analiz statystycznych,
  5. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
  6. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO,
  7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
  8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy rezerwacyjnej, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
 3. Dane osobowe będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych (profilowaniu).

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

ODBIORCY DANYCH

 1. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, w szczególności dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu,  inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS) oraz notariusze.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi pośrednictwa przez Administratora, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy rezerwacyjnej oraz umów zawartych na podstawie umowy rezerwacyjnej i dalszych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi przez Administratora na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram).

INFORMACJE O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania (poprawiania),
  3. ich usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania.
 2. Usunięcia danych można zażądać, jeżeli:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych – o ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody;
  3. został wniesiony sprzeciw wobec ich przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
 3. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo otrzymać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, z zastrzeżeniem że za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do przenoszenia danych, czyli do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które jej dotyczą i które dostarczyła Administratorowi na podstawie umowy lub zgody.
 5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania jej danych osobowych niezgodnie z prawem.
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych, które są przetwarzane przez Administratora na podstawie jej zgody.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w przypadku przetwarzania jej danych, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, albo dlatego, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.